Weak and strong convergences of the generalized penalty Forward-Forward and Forward-Backward algorithms for solving bilevel hierarchical pseudomonotone equilibrium problems (continued)

: 14h00, ngày 17/10/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trịnh Ngọc Hải


Đánh giá bài viết


Xem thêm

30/09/2017. Mô hình ARIMA