A subgradient algorithm for a class of nonlinear split feasibility problems: application to jointly constrained Nash equilibrium models (by L.H.Yen, N.T.T. Huyen and L.D.Muu)

: 14h00, ngày 28/11/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Lê Hải Yến


Đánh giá bài viết


Xem thêm