Tập thô mờ và phát hiện tri thức

: 14h30, ngày 09/10/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Lê Văn Hùng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về ứng dụng tập thô mờ trong phát hiện tri thức.


Đánh giá bài viết


Xem thêm