Computation of Cournot–Nash Equilibria by Entropic Regularization (by A . Blanchet , G . Carlier , L . Nenna )

: 14h00, ngày 12/12/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Văn Quý


Đánh giá bài viết


Xem thêm