Modified subgradient extragradient method for variational inequality problems (by D. V. Thong, D. V. Hieu )

: 14h00, ngày 14/11/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Dương Việt Thông


Đánh giá bài viết


Xem thêm