Modified basic projection methods for a class of equilibrium problems

: 14h00, ngày 31/10/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phạm Ngọc Anh


Đánh giá bài viết


Xem thêm

30/09/2017. Mô hình ARIMA