Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Hai
18

09/2017

Tập thô mờ và phát hiện tri thức

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
11

09/2017

Tập thô mờ và phát hiện tri thức

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
08

05/2017

Bước đầu nghiên cứu Hệ động lực mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
24

04/2017

Mấy vấn đề của logic mờ

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
17

04/2017

Luận án tiến sĩ về hệ mờ

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
10

04/2017

Báo cáo luận án tiến sĩ

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
10

04/2017

Giải thuật di truyền và mạng Neural

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
03

04/2017

Một số lớp bộ ba De Morgan trên tập mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
27

03/2017

Suy diễn mờ trong hệ mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

03/2017

Phương pháp suy diễn mờ trên hệ mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Trang 2 / 3123