Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Hai
13

03/2017

Suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

03/2017

Bài toán suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
27

02/2017

Bài toán suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

02/2017

Thứ Hai
13

02/2017

Thứ Hai
12

12/2016

Luật kết hợp mờ

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

12/2016

Một số đề tài cao học và nghiên cứu sinh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

11/2016

Tập mờ trực cảm và ngữ nghĩa từ

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
21

11/2016

Một số bài toán trong tính toán mềm hiện đại

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
14

11/2016

Trang 3 / 3123