The Model Using Aggregate – Independence Tactics ( Mô hình bắt mồi theo nhóm và đơn lẻ)

: 14h00, ngày 28/08/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: TS. Hà Thị Ngọc Yến

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

The model is composed of two part, a fast part that describes the change between two tactics of
consumer individuals: aggregate tactic and independence one; and a slow part that describes the growth of the prey population, the consumer mortalities and the consumers - prey interactions. Model analysis and discussion are on.

Đánh giá bài viết


Xem thêm