ON THE ASYMPTOTICS BEHAVIOR Ò THE DEBYE POTENTIALS VIA A GENERALIZED CONVOLUTION

: 09h30, ngày 01/10/2014 (Thứ Tư)

: C10, 206

: Seminar Giải tích

: PHAM VAN HOANG

: NCS, DHBK HA NOI

Tóm tắt báo cáo

TOM TAT BC


Đánh giá bài viết


Xem thêm