Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính

: 09h15, ngày 06/10/2014 (Thứ Hai)

: D3.105

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Hải Sơn

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm