Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch lồi đa mục tiêu và bài toán quy hoạch tích lồi

: 08h30, ngày 11/09/2014 (Thứ Năm)

: Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Trần Ngọc Thăng

: Bộ môn Toán-Tin

Tóm tắt báo cáo

Sử dụng hướng pháp tuyến trên tập ảnh, chúng tôi đề xuất một thuật toán xấp xỉ ngoài để giải các bài toán quy hoạch lồi đa mục tiêu. Sự hội tụ của thuật toán được chứng minh và một số ví dụ tính toán được đưa ra. Như một ứng dụng, chúng tôi cũng đề xuất một thuật toán giải bài toán quy hoạch tích lồi.


Đánh giá bài viết


Xem thêm