Phân tích thô (Preliminary analysis)

: 10h15, ngày 28/09/2020 (Thứ Hai)

: 106-D3

: Seminar Toán tài chính định lượng

: PGS. Tống Đình Quỳ

: Toán ứng dụng, SAMI

Tóm tắt báo cáo

Nội dung: i) Sơ lược về chuỗi thời gian, ii) Cơ sở toán học hệ đại tuyến, phương trình sai phân


Đánh giá bài viết


Xem thêm