Recent developments in the singularity of random combinatorial matrices

: 10h15, ngày 01/06/2020 (Thứ Hai)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Mạnh Tuấn

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

I will give a gentle introduction to Littlewood-Offord theory, and its (recent) applications in the singularity of random combinatorial matrices.


Đánh giá bài viết


Xem thêm