Một số mô hình dự báo cho dịch bệnh

: 08h30, ngày 28/09/2020 (Thứ Hai)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Vũ Thị Huệ

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số mô hình cơ bản về dự báo: SIS, SIR, SEIR, SuEIR và các mở rộng của các mô hình trên: DEPHI 2.0; ... Bên cạnh đó, báo cáo sẽ trình bày về thuật toán Page rank và ứng dụng liên quan đến dịch bệnh.


Đánh giá bài viết


Xem thêm