Partitioning Methods For Cluster Analysis

: 16h00, ngày 07/04/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Thị Hằng

: Cao học Toán Tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we describe the clustering method focused on partitioning methods like K-means, K-medoids, ...


Đánh giá bài viết


Xem thêm