Introduction to Combinatorial Optimization

: 15h00, ngày 07/04/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we present about the combinatorial problems the hardness as well as some techniques to solve the problem.


Đánh giá bài viết


Xem thêm