Introduction to Complex Networks

: 15h00, ngày 31/03/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we give a very short introduction to complex networks and some related problems.


Đánh giá bài viết


Xem thêm