ON THE UNIMODALITY OF INDEPENDENCE POLYNOMIAL

: 16h00, ngày 24/02/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Phạm Mỹ Hạnh

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we give a general view of independence polynomial of an arbitrary graph and its properties. More precisely, we present some recent results related to the unimodality of independence polynomial of $W_p$ class.


Đánh giá bài viết


Xem thêm