Reducing Technique for the Dominating Set Problem

: 15h30, ngày 10/02/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we present a new technique to tackle the problem of finding a minimum dominating set named reducing graph.


Đánh giá bài viết


Xem thêm