Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

: 14h00, ngày 04/12/2014 (Thứ Năm)

: 208-C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: TS. Nguyễn Ngọc Doanh

: Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we present a survey of direct and indirect competition in ecology. We then propose some models for direct and indirect competition in multi-patch environment.


Đánh giá bài viết


Xem thêm