Determination of the heat coefficients/sources in the heat equation

: 09h30, ngày 12/11/2014 (Thứ Tư)

: C10. P.208

: Seminar Giải tích

: TS. Phan Xuân Thành

: ĐHBK Hà Nội

Xem file đính kèm

Abstract_Thanh.docx

Đánh giá bài viết


Xem thêm