Đề cương môn học

  1. Slides bài giảng Xác suất thống kê

  2. Slides bài giảng học phần Phương pháp tính và Matlab

  3. Slides bài giảng học phần Phương pháp tính

  4. Bài tập tham khảo – Học phần MI1016 Calculus 1

  5. Bài tập tham khảo – Học phần MI1026 Calculus 2

  6. Bài tập tham khảo – Học phần MI1036 Algebra

  7. Bài tập tham khảo – Học phần MI1046 Differential Equations and Series

  8. Slides bài giảng học phần Giải tích 3

  9. Slides bài giảng học phần Giải tích 1

  10. Slides Bài giảng Học phần Giải tích 2

Trang 1 / 212