SEMINAR TIME SERIES – CHUỖI THỜI GIAN

21/09/2020

Seminar Time series

(Chuỗi thời gian)

Người chủ trì: PGS.TS Tống Đình Quỳ, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Thời gian: 10h15’-11h45’, thứ hai hàng tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Viện, 106 D3, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Mục tiêu: Mục tiêu của seminar là đào tạo năng lực chất lượng cao về chuỗi thời gian và phân tích dự báo cho giảng viên, nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên. Đồng thời, seminar là nơi trao đổi các phương pháp, ý tưởng và kết quả mới về lĩnh vực phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và dự báo.

Lịch báo cáo

28.9.2020: Tên báo cáo: Phân tích thô (Preliminary analysis)

Người báo cáo:   PGS. TS Tống Đình Quỳ

Nội dung: i) Sơ lược về chuỗi thời gian, ii) Cơ sở toán học hệ đại tuyến, phương trình sai phân

 

5.10.2020: Tên báo cáo: Quá trình dừng (Stationary processes)

Người báo cáo:   PGS. TS Tống Đình Quỳ

Nội dung: i) Khái niệm quá trình dừng, ii) Các đặc trưng thống kê của quá trình dừng, iii) Đặc trưng mẫu

 

12.10.2020: Tên báo cáo: Mô hình ARMA (ARMA model)

Người báo cáo:   PGS. TS Tống Đình Quỳ

Nội dung: i) Mô hình AR, ii) Tự tương quan riêng, iii) Mô hình ARMA, iv) Mô hình ARIMA

 

19.10.2020: Tên báo cáo:  Nhận dạng mô hình chuỗi thời gian và mô hình hoá (indentification time series and modeling)

Người báo cáo: PGS. TS Tống Đình Quỳ

Nội dung: i) Khái niệm nhận dạng, ii) Ước lượng tham số (Yule-Walker, Burg, Inovation, Hannan-Rissanen), iii) Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood)

 

26.10.2020: Tên báo cáo:  Kiểm tra tính phù hợp của mô hình, chọn bậc và một số thuật toán dự báo (Diagnostic checking, Order Selection, Forecasting algorithm)

Người báo cáo:    PGS. TS Tống Đình Quỳ

Nội dung: i) Kiểm tra tính phù hợp của mô hình, ii) Chọn bậc, iii) Một số thuật toán dự báo

 

2.11.2020: Tên báo cáo: Dự báo phụ tải điện ngắn hạn bằng chuỗi thời gian nhiều chiều

(Electricity load forecasting by multivariables time series analysis)

Người báo cáo:  TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nội dung: i) Chuỗi thời gian đa chiều, ii) Tách phần xu thế, iii) Ứng dụng học sâu vào phân tích phần dư

 

9.11.2020: Tên báo cáo:  Dự báo chuỗi thời gian bằng mô hình SARIMA online (Electricity load forecasting by SARIMA online)

Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nội dung: i) Mô hình SARIMA, ii) Mô hình SARIMA online

 

Kính mời thầy cô và các em tham dự đăng ký vào form có trong đường link bên dưới: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsKmcex4IJn5al_s6VPU0FUizD6eqjspZIrrtmJCHzJ2pl7A/viewform

 

File đính kèm

SeminarTimeSeries2020.pdf

Đánh giá bài viết


Xem thêm