Lịch Seminar Bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan

17/04/2023
  • 28/02/2023:  Trịnh Ngọc Hải, A Gradient-Like Regularized Dynamics for Monotone Equilibrium Problems, Qual. Theory Dyn. Syst., 2022,  http://doi.org/10.1007/s12346-022-00698-4

  • 21/03/23:  Dương Việt Thông, A single projection algorithm with double inertial extrapolation steps for solving pseudomonotone variational inequalities in Hilbert space, J. Comput. Appl. Math., 426 (2023) 115099, https://doi.org/10.1016/j.cam.2023.115099

  • 04/04/23: Nguyễn Thế Vinh, General Splitting Methods With Linearization For The Split Feasibility Problem (bài của Dong, Q.L., He, S. & Rassias, M.T.,  J Glob Optim 79, 813–836 (2021))
  • 18/04/23: Trần Thanh Tùng, The Split Feasibility Problem with Multiple Output Sets for Demicontractive Mappings (bài của Fenghui Wang,  JOTA (2022) 195:837–853).
  • 25/04/23: Tatiana Tchemisova, On the phenomenon of immobility in the study of problems of Convex Optimization.
  • 9/5/2023 Lê Hải Yến, An extragradient algorithm for quasiconvex equilibrium problems without monotonicity.

    [2112.03483] An extragradient algorithm for quasiconvex equilibrium problems without monotonicity (arxiv.org)

  • 16/5/2023 Trần Việt Anh, A Self-Adaptive Step Size Algorithm for Solving Variational Inequalities with the Split Feasibility Problem with Multiple Output Sets Constraints, Numer. Funct. Anal. Optim., 43(9)(2022).
  • 23/5/2023 Lê Xuân Thanh, Robust market equilibria under uncertain cost ( bài của C. Biefel, F. Liers, J. Rolfes, L. Schewe, G. Zottl. European J. Oper. Res., 302 (2022)) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221722001357?via%3Dihub

14h chiều thứ 3. Địa điểm: D3-106, Đại học Bách Khoa Hà Nội.


Đánh giá bài viết


Xem thêm