THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 LẦN 1

10/05/2023

 

[ HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 ]
=======================================
✨Theo thông báo mới nhất về Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, Hội nghị sinh viên NCKH sẽ chính thức diễn ra vào tháng 5 tại thư viện Tạ Quang Bửu.
🔎 Kế hoạch các hoạt động sinh viên NCKH cụ thể như sau:
1. Tuần 29 - 32 (từ 17/4 –13/ 5/ 2023):
👉 Thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên về kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023;
👉 01 – 11/ 5/ 2023: Sinh viên đăng ký đề tài tham gia trên trang: http://qldt.hust.edu.vn;
👉 12 – 13/ 5/ 2023: Tổ chức sơ loại đề tài tại Hội đồng cấp Viện SAMI;
👉 Hội đồng cấp Trường với phân ban Toán ứng dụng và Tin học;
👉 Hoàn thiện các thủ tục thành lập Hội đồng đánh giá công trình SVNCKH cấp Trường bao gồm danh sách các đề tài và chế bản theo phân ban.
2. Tuần 33-34 (từ 15/ 5 đến 26/ 5):
👉 24 - 26/ 5/ 2023: Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH tập trung của sinh viên theo các phân ban tại Thư viện Tạ Quang Bửu;
👉 08 – 09/ 6/ 2023: triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên - Hoàn thiện hồ sơ đánh giá của các phân ban.
Các tài liệu chi tiết bên dưới:

https://husteduvn-my.sharepoint.com/personal/svnckh_sem_hust_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsvnckh%5Fsem%5Fhust%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FAttachments%2F03%20Huong%20dan%20SV%20nop%20DX%20HNSVNCKH%202022%2D2023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsvnckh%5Fsem%5Fhust%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FAttachments&ct=1683702495092&or=OWA%2DNT&cid=905ed873%2Dce90%2D1d77%2Dbe56%2D7ed96c063e3b&ga=1

 

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svnckh_sem_hust_edu_vn/EfWjfICU2IRItjtHV9cfR_MBtpdVzy6QS8QY7f-Ljomxxw?CID=7814ec44-2450-a6fa-a0eb-4f494ac045c8

 

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svnckh_sem_hust_edu_vn/EYB9n4-9ZrxPn8EuzzWXLwsBKWexg8EoGA4fUDkPJUVjDQ?CID=590f5565-f880-41c7-147d-3a818709c99a

 

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/svnckh_sem_hust_edu_vn/ERXsWXfK77tNkKENXdrphisBRdioZq_wD7CgGn4a_ZNntw?CID=1f91abbe-5087-d106-c6ab-f0b77082d5e5


Đánh giá bài viết


Xem thêm