Tổng hợp kết quả đăng ký các loại đồ án học kỳ hè năm học 2013 – 2014

Dưới đây là kết quả đăng ký các loại đồ án trong học kỳ hè năm học 2013 - 2014. Nếu như SV nào còn chưa đăng ký (sau khi đã đăng ký trên sis) thì vào đăng ký bổ sung. Hạn cuối cùng là ngày 8/7/2014.

Đồ án tốt nghiệp

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZCilCjpjEFj5-s9WJn2xP1Tv8xp7kBxdBo2ziB6NH0/edit?usp=sharing

 

Đồ án 3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1asuhyO8N0aLYmm5hgQgfZmaAwa-fKRXOkfGQyM_PTIg/edit?usp=sharing

 

Đồ án 2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y-_plitl8zctWHIBtl6l0GF0_fJlqlsYnkOJz8rTYJs/edit?usp=sharing


Đồ án 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1__NGNZHOxUpZDQfEekWKPPsIovAL6dJxXAE5fWdulJY/edit?usp=sharing


Kết quả phân công sẽ được thông báo sớm
.

Các thông báo khác