Lịch nộp Đồ án tốt nghiêp, báo cáo Đồ án 2, Đồ án 3 học kỳ hè năm học 2013-2014

Đồ án tốt nghiệp và báo cáo đồ án 2, đồ án 3 phải được nộp trước ngày thứ 5, 14/8/2014. Tất cả các báo cáo đều phải có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.

Các trường hợp nộp muộn sẽ bị trừ điểm hoặc không được đưa ra bảo vệ trước hội đồng.

Mọi thắc mắc liên hệ với Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221, namngc@gmail.com)

Các thông báo khác