Điểm ĐATN và TTTN

Hiện nay điểm ĐATN và TTTN (của cả hệ CQ và hệ KSTN) đã có ở văn phòng Viện. Đây là điểm cuối cùng sau khi đã cộng (vào điểm cuối kỳ của ĐATN) và trừ (vào điểm quá trình của ĐATN).

Các bạn lên xem và nếu có thắc mắc gì thi liên hệ với Thầy Cảnh Nam muộn nhất là hết ngày 4/7.

Các thông báo khác