Thời gian nộp báo cáo Đồ án 1 – Học kỳ 20132

Mỗi sinh viên phải nộp 1 báo cáo cho Thầy phụ trách nhóm và 1 báo cáo (có chữ ký của Thầy phụ trách) về Văn phòng Viện. Báo cáo phải được nộp trong 2 ngày 13-14 tháng 6.

 

Mỗi ngày nộp muộn sẽ bị trừ 1 điểm.

Các thông báo khác