Họp lớp phổ biến công việc cho lễ bảo vệ ĐATN

Nội dung họp : Phổ biến các công việc liên quan đến bảo vệ ĐATN

Thời gian : 15h30 ngày 5/6/2014

Địa điểm : D3 - 507

Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên chuẩn bị bảo vệ ĐATN có mặt đầy đủ đúng giờ.

Các thông báo khác