Điểm ĐA3 (ĐACN) và TTKT (TTCN)

Hiện nay điểm ĐA3 (ĐACN) và TTKT (TTCN) (của cả hệ CQ và hệ KSTN) đã có ở văn phòng Viện. Đây là điểm cuối cùng sau khi đã cộng (vào điểm cuối kỳ ) và trừ (vào điểm quá trình).

Các bạn lên xem và nếu có thắc mắc gì thi liên hệ với Thầy Cảnh Nam muộn nhất là hết ngày 4/7.

Các thông báo khác