Lịch bảo vệ Đồ án học kỳ hè năm học 2013-2014 (Học kỳ 20133)

Lịch bảo vệ Đồ án 3 (Đồ án chuyên ngành)

- Thời gian : 7h30 ngày 21/8/2014 (thứ 5)

- Địa điểm : Phòng họp Viện Toán ứng dụng và Tin học (D3-106)

- Yêu cầu đối với SV : Có mặt đầy đủ, dúng giờ. Chuẩn bị chương trình (nếu có) đề Hội đồng kiểm tra ngay buổi bảo vệ

 

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

- Thời gian : 9h ngày 26/8/2014 (thứ 3)

- Địa điểm : Phòng họp Viện Toán ứng dụng và Tin học (D3-106)

- Họp trước buổi bảo vệ : Chiều thứ 4 ngày 20/8/2014 tại Văn phòng Viện (Thầy Nguyễn Cảnh Nam chủ trì)

- Danh sách phân công phản biện

TT Họ và  tên sinh viên Thày hướng dẫn Thày phản biện
Nguyễn Ngọc Tâm Nguyễn Quang Thuận Tạ Anh Sơn
Nguyễn Phúc Duẩn Nguyễn Hữu Tiến Thiều Quang Tùng
Cao Thế Sơn Nguyễn Xuân Thảo Phan Xuân Thành

Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Thầy phản biện đề làm việc

Các thông báo khác