Thông báo về việc dự buổi nói chuyện của GS Alan tại Viện sáng thứ 6

GS Alan Đại học Griffith, Úc sẽ sang thăm Viện chúng ta vào thứ 6 tuần tới. Ngoài vấn đề hợp tác với Viện, mục đích của GS là hỗ trợ SV có cơ hội sang học PhD sau khi tốt nghiệp đại học.

Vì vậy đề nghị tất cả các SV năm cuối phải có mặt đầy đủ. Riêng SV K58 KSTN cũng phải có mặt đầy đủ. SV hệ chính quy được khuyến khích có mặt.

Thời gian : 8h15 sang thứ 6 ngày 28/10/2016

Địa điểm : Phòng họp của Viện, D3-106.

Nếu SV nào vì lý do nào đó không thể có mặt, đề nghị liên hệ trực tiếp Thầy Nguyễn Cản Nam

Các thông báo khác