Lịch trình thực hiện các loại Đồ án trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 (học kỳ 20161)

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN II

HỌC KÌ 1, NĂM 2016 − 2017

 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 1: 1-2/11/2016
 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 2: 28-29/11/2016
 • Nộp Đồ án :                            20-21/12/2016

 

LỊCH TRÌNH LÀM THỰC TẬP KỸ THUẬT VÀ ĐỒ ÁN III

HỌC KÌ 1, NĂM 2016−2017

 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 1:       1 - 2/11/2016
 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 2:      29 - 30/11/2016
 • Nộp Đồ án và báo cáo TT:       22 - 23/12/2016
 • Bảo vệ Đồ án:                             Dự kiến trong tuần từ 09/01/2017 - 13/01/2017

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌC KÌ 1, NĂM 2016−2017

 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 1:             1-2/11/2016
 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 2:            21-22/11/2016
 • Nộp báo cáo tiến độ đợt 3:            12-13/12/2016
 • Nộp Đồ án tốt nghiệp:              29-30/12/2016     
 • Kiểm tra chương trình:                 Dự kiến trong tuần từ 02/01/2017 đến 06/01/2017)
 • Bảo vệ ĐATN:                                 Dự kiến tron tuần từ 09/01/2017 đến 13/01/2017)

 

CHÚ Ý: Sinh viên phải tuân thủ theo lịch trình trên. Mọi sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Các thông báo khác