Thông báo về việc đăng ký các loại đồ án học kỳ hè năm học 2014 – 2015 (cập nhật)

Kế hoạch thực hiện các loại đồ án trong học kỳ hè 20143 của Viện như sau

  • Đồ án I : Mọi sinh viên đều có quyền đăng ký và sẽ có link đăng ký nguyện vọng trong tuần này.
  • Đồ án II, đồ án III, đồ án tốt nghiệp : Chỉ cho phép SV thuộc một trong 2 trường hợp sau đăng ký
  1. Sinh viên đã làm đồ án trong học kỳ vừa rồi nhưng không được bảo vệ hoặc bảo vệ không qua
  2. Sinh viên không đăng ký làm đồ án trong học kỳ vừa rồi nhưng đã liên hệ với Thầy Cô để làm việc và đã có được một số kết quả ban đầu.

Nếu sinh viên nào thuộc một trong hai trường hợp trên cần làm đơn (trong link kem theo) và báo cáo kết quả có xác nhận của GVHD gửi về Viện. Trên cơ sở đó Viện sẽ xem xét và đăng ký trên SIS nếu như SV đủ điều kiện.

Hạn cuối cùng : 15/6/2015.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 - namngc@gmail.com)

https://fami.hust.edu.vn/wp-content/uploads/MI.BM-Don-xin-dang-ky-do-an-hoc-ky-he.doc

Các thông báo khác