Nộp báo cáo thực tập ngoài trường

SV tham gia thực tập ngoài trường cần nộp báo cáo thực tập về Viện trước ngày 19/6/2015. Báo cáo gồm có:

  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập
  • Báo cáo kết quả thực tập (nêu rõ nhiệm vụ được giao, các kết quả thu được và các thông tin về sản phẩm)

Các thông báo khác