Danh sách SV bị kỷ luật cảnh cáo mức 2 do chưa hoàn thành học phí

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách cần hoàn thành các thủ tục theo quy định của nhà trường.

test

test

 

Các thông báo khác