Kế hoạch bảo vệ đồ án học kỳ hè năm học 2014-2015

Đồ án tốt nghiệp:

  • Ngày bảo vệ : 25/08/2015
  • Thời gian bảo vệ : 10h
  • Địa điểm : Phòng họp Viện
  • Kiểm tra chương trình : 8h30 sang cùng ngày (SV mang theo máy tính cá nhân của mình)

Đồ án 3 : SV sẽ bảo vệ đồ án cùng ngày bảo vệ ĐATN

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 - namngc@gmail.com)

 

Các thông báo khác