Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

Các bạn SV thuộc Viện Toán ứng dung và Tin học nếu ai chưa hoàn thành Phiếu rèn luyện thì mau chóng hoàn thành theo mẫu và gửi về email namngc@gmail.com.

Tên file cần đổi thành TenHovaDem_Khoa_PhieuDanhGia (vi du NamNguyenCanh_K57_PhieuDanhGia.doc)

Tieu đề cho email là Phieu danh gia (viết không dấu).

Hạn cuối cùng là 31/12/2015.

Các thông báo khác