Họp lớp bảo vệ Đồ án 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Sinh viên bảo vệ Đồ án 3 sáng mai có mặt tại Phòng họp của Viện (D3 - 106) lúc 9h để nghe phổ biến về kế hoạch và các công việc cần thiết cho buổi bảo vệ.

Đây là buổi họp bắt buộc, đề nghị tất cả có mặt đầy đủ đúng giờ.

Các thông báo khác