Thông báo về làm ĐATN học kỳ hè (cập nhật – có điều chỉnh)

PĐT đã điều chỉnh cho phép SV làm ĐATN kỹ sư kỳ hè nếu

  • Sinh viên đã đăng ký mã lớp ĐATN kỹ sư kỳ 20172 (tuy nhiên khi xét thì không đủ điều kiện nhận ĐATN)
  • Sinh viên đã và đang làm ĐATN dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

Nếu SV nào đủ cả 2 đk trên thì cần thực hien những bước sau :

  1. Sinh viên làm đơn xin đăng ký học phần ĐATN kỳ 20173
  2. Giáo viên hướng dẫn xác nhận & Viện chuyên ngành xác nhận
  3. Sinh viên nộp đơn tại Phòng ĐTĐH (cô Nguyễn Thị Hương, phòng 201-C1) và Phòng ĐTĐH sẽ đăng ký trực tiếp mã lớp ĐATN cho các em.

Lưu ý : thông báo trên đây chỉ áp dụng duy nhất cho kỳ 20173 và không tiếp tục triển khai cho bất cứ kỳ hè tiếp theo nào khác.

 

Các thông báo khác