Kế hoạch bảo vệ các ĐA học kỳ 2 năm học 2017-2018

Đồ án 2  

  • SV không bảo vệ
  • SV gặp GV phản biện để làm việc về đồ án
  • Danh sách phân công phản biện
STT Sinh viên   Hướng dẫn Phản biện
1 Bạch Quốc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
2 Nguyễn Viết Mạnh Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
3 Nguyễn Xuân Tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
4 Phạm Ngọc Linh Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
5 Trần Văn Cường Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
6 Trần Thế Anh Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
7 Lý Hải Nam Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công
8 Đinh Tuấn Cường Phạm Thị Hoài Đặng Đình Công
9 Vũ Minh Đức Trần Ngọc Thăng Đặng Đình Công
10 Nguyễn Hồng Sơn Trần Ngọc Thăng Lê Kim Thư
11 Mai Thành Chung Lê Xuân Lý Nguyễn Thị Thu Thủy
12 Nguyễn Duy Khánh Lê Xuân Lý Nguyễn Thị Thu Thủy
13 Trần Chức Hà Thị Ngọc Yến Phan Xuân Thành
14 Phạm Thành Đạt Phan Xuân Thành Hà Thị Ngọc Yến
STT Sinh viên Hướng dẫn Phản biện
1 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền nguyễn tuấn dũng
2 Vũ Văn Bộ Lê Kim Thư lê đình nam
3 Phạm Văn Diễn Lê Đình Nam ngô thị hiền
4 Nguyễn Văn Thành Dũng Nguyễn Tuấn Dũng vũ thành nam
5 Trần Đăng Duy Phạm Huyền Linh nguyễn thị thanh huyền
6 Pay Thị Mỹ Duyên Lê Hải Hà vương mai phương
7 Nguyễn Duy Giang Lê Hải Hà vương mai phương
8 Lê Thanh Hoa Nguyễn Huy Trường lê hải hà
9 Đoàn Ngọc Hoàng Nguyễn Thị Thanh Huyền nguyễn huy trường
10 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Danh Tú nguyễn tuấn dũng
11 Nguyễn Trung Kiên Vương Mai Phương lê hải hà
12 Nguyễn Văn Long Nguyễn Tuấn Dũng lê chí ngọc
13 Luyện Đức Manh Lê Kim Thư lê quang hòa
14 Tô Tuấn Nghĩa Lê Kim Thư nguyễn huy trường
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Phạm Huyền Linh nguyễn thị thanh huyền
16 Trần Thị Thanh Tâm Lê Quang Hòa nguyễn danh tú
17 Phạm Bá Thái Ngô Thị Hiền vũ thành nam
18 Nguyễn Đắc Thắng Vũ Thành Nam lê chí ngọc
19 Nguyễn Thành Tin Lê Kim Thư nguyễn danh tú
20 Trần Bảo Trung Nguyễn Danh Tú lê quang hòa
21 Nguyễn Trọng Hoàng Việt Lê Chí Ngọc lê kim thư
22 Lê Anh Vũ Lê Đình Nam ngô thị hiền
23 Nguyễn Hồng Sơn Trần Ngọc Thăng lê kim thư

Đồ án 3 (Định hướng Tin học)

Ngày bảo vệ 14/06/2018 lúc 8h sáng

Hội đồng 1 : Phòng D3-103

STT MSSV Họ và Tên GVHD
1. 20130130 Nguyễn Đức Anh TS. Trần Ngọc Thăng
2. 20130238 Trần Việt Anh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
3. 20130258 Hồ Trọng Ánh TS. Trần Ngọc Thăng
4. 20140380 Nguyễn Thanh Bình Th.S. Lê Kim Thư
5. 20140529 Vũ Thành Công TS. Lê Chí Ngọc
6. 20140666 Trần Thị Huyền Diệu Th.S. Ngô Thị Hiền
7. 20144309 Lê Đình Thọ Th.S. Ngô Thị Hiền

Hội đồng 2 : Phòng D3-106

STT MSSV Họ và Tên GVHD
1. 20141200 Vũ Cao Minh Đức TS. Lê Chí Ngọc
2. 20150722 Trương Tiến Dũng TS. Vũ Thành Nam
3. 20141627 Dương Trọng Hiệp TS. Vương Mai Phương
4. 20141803 Phan Huy Hoàng TS. Lê Chí Ngọc
5. 20143646 Nguyễn Phú Quân Th.S. Nguyễn Huy Trường
6. 20143568 Đặng Phong Quang TS. Vũ Thành Nam

Đồ án 3 (Định hướng Toán)

Chỉ có 1 HĐ bảo vệ lúc 8h ngày 07/06/2018 tại phòng D3,5-201bis (Bộ môn Toán ứng dụng)

Đồ án TN (Định hướng Tin học)

Ngày bảo vệ : 12/06/2018 lúc 9h sáng

Ngày kiểm tra chương trình :

  • 8h sáng thứ 6 ngày 08/06/2018
  • HĐ1 + HĐ2 tại phòng 106-D3
  • HĐ3 tại phòng 103-D3

SV có trách nhiệm liên hệ với GV phản biện sớm để có kết quả phản biện

Hội đồng 1 : D3-403

STT MSSV Họ và Tên GVHD GVPB
1. 20136989 Nguyễn Quang Phượng TS. Lê Chí Ngọc TS. Vương Mai Phương
2. 20133348 Phạm Thanh Sơn TS. Vũ Thành Nam Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng
3. 20133400 Phan Văn Tài TS. Vương Mai Phương TS. Lê Đình Nam
4. 20133689 Nguyễn Văn Thắng TS. Lê Chí Ngọc Th.S. Phạm Huyền Linh
5. 20134290 Nguyễn Duy Tuấn Th.S. Nguyễn Huy Trường Th.S. Nguyễn Danh Tú

Hội đồng 2 : D3-404

STT MSSV Họ và Tên GVHD GVPB
1. 20131388 Bùi Quý Hiếu Th.S. Ngô Thị Hiền Th.S. Lê Quang Hòa
2. 20131563 Trần Ngọc Hoàn Th.S. Phạm Huyền Linh Th.S. Lê Quang Hòa
3. 20131757 Lê Quang Huy Th.S. Ngô Thị Hiền Th.S. Lê Kim Thư
4. 20132088 Đoàn Văn Khải Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng Th.S. Phạm Huyền Linh
5. 20112610 Lê Viết Khánh Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Hải Hà

Hội đồng 3 (KSTN) : D3-405

STT Họ và Tên GVHD GVPB
1. Trần Quốc Dũng TS. Vũ Thành Nam TS. Lê Hải Hà
2. Nguyễn Hoàng Đạt TS. Lê Chí Ngọc TS. Vũ Thành Nam
3. Đặng Đình Quân Th.S. Lê Quang Hòa Th.S. Nguyễn Huy Trường
4. Lương Anh Vũ TS. Trần Ngọc Thăng TS. Vương Mai Phương

Đồ án TN (Định hướng Toán)

Ngày bảo vệ : 13/06/2018 lúc 8h sáng  tại D3-403 (KIỂM TRA CT cùng lúc bảo vệ)

STT Họ và Tên GVHD GVPB
1. Nguyễn Huy Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Ngọc Thăng
2. Nguyễn Nhật Anh Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Nguyễn Văn Đạt Đỗ Đức Thuận Phạm Thị Hoài
4. Hoàng Văn Đông Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
5. Nguyễn Đăng Duy Bùi Công Cường Nguyễn Danh Tú
6. Nguyễn Lê Hoàng Hà Thị Ngọc Yến Đỗ Đức Thuận
7. Hồ Đức Nhân Phan Xuân Thành Hà Thị Ngọc Yến
8. Trần Minh Tâm Tạ Thị Thanh Mai Phan Xuân Thành

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác