Lịch trình thực hiện các Đồ án và TTKT học kỳ 2 năm học 2017-2018

Các bạn SV chú ý thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình dưới đây. Việc thiếu hoặc nộp muộn báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn đồ án sẽ bị trừ điểm theo quy định.

Đồ án 2

 • Tiến độ đợt 1 : Thứ 3 ngày 13/03/2018
 • Tiến độ đợt 2 : Thứ 3 ngày 17/04/2018
 • Đồ án : Thứ 6 ngày 25/05/2018

Đồ án 3

 • Tiến độ đợt 1 : Thứ 4 ngày 14/03/2018
 • Tiến độ đợt 2 : Thứ 4 ngày 18/04/2018
 • Đồ án : Thứ 6 ngày 25/05/2018

Đồ án tốt nghiệp

 • Tiến độ đợt 1 : Thứ 5 ngày 15/03/2018
 • Tiến độ đợt 2 : Thứ 5 ngày 05/04/2018
 • Tiến độ đợt 3 : Thứ 5 ngày 03/05/2018
 • Đồ án  : Thứ 2 ngày 28/05/2018

Thực tập kỹ thuật

Sinh viên gửi báo cáo định kỳ (theo mẫu) theo tháng

 • Tuần cuối tháng 3 : báo cáo lần 1
 • Tuần cuối tháng 4 : báo cáo lần 2

Báo cáo cần gửi bản mềm qua email cho giảng viên phụ trách và bản cứng in gửi tại VP Viện. Cụ thể giảng viên phụ trách

 • Nhóm TT ở Grooo : Thầy Lê Chí Ngọc
 • Nhóm ITSol : Cô Phạm Huyền Linh
 • Nhóm Rikkeisoft : Thầy Nguyễn Danh Tú
 • Nhóm 2NF : Thầy Trần Ngọc Thăng
 • Nhóm còn lại : Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác