Phân công Đồ án học kỳ 20172 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018)

Danh sách phân công chưa đầy đủ và sẽ được cập nhật liên tục. SV chú ý theo dõi. Ai đã có phân công cần khẩn trương chủ động liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc cụ thể.

Phân công Đồ án 1 : SV học lập trình Web. SV liên hệ Thầy Lê Hải Hà để có kế hoạch học tập cụ thể

Phân công Đồ án 2

MSSV Họ và Tên GVHD
20130538 Trần Mạnh Cường Tống Đình Quỳ
20111875 Đỗ Thành Nam Trần Ngọc Thăng
20142607 Phạm Ngọc Linh Đặng Đình Công
20143839 Nguyễn Hồng Sơn Trần Ngọc Thăng
20140472 Mai Thành Chung Lê Xuân Lý
20140559 Đinh Tuấn Cường Phạm Thị Hoài
20141202 Vũ Minh Đức Tống Đình Quỳ
20142276 Bạch Quốc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20132546 Nguyễn Viết Mạnh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20142299 Nguyễn Duy Khánh Lê Xuân Lý
20140632 Trần Văn Cường Đặng Đình Công
Trần Chức Hà Thị Ngọc Yến
20140995 Phạm Thành  Đạt Phan Xuân Thành
20144521 Nguyễn Xuân Tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc Phạm Thị Hoài
Lý Hải Nam Nguyễn Thị Bạch Kim
20143334 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Phạm Huyền Linh
20122384 Trần Thị Thanh Tâm Lê Quang Hòa
20141202 Vũ Minh Đức Lê Kim Thư
20130258 Hồ Trọng Ánh Lê Hải Hà
20144038 Phạm Bá Thái Ngô Thị Hiền
20141229 Nguyễn Duy Giang Lê Hải Hà
20142414 Nguyễn Trung Kiên Vương Mai Phương
20141994 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Danh Tú
20144205 Nguyễn Đắc Thắng Vũ Thành Nam
20141753 Đoàn Ngọc Hoàng Nguyễn Thị Thanh Huyền
20121668 Trần Minh Hiến Nguyễn Huy Trường
20140832 Nguyễn Văn Thành Dũng Nguyễn Tuấn Dũng
20145242 Nguyễn Trọng Hoàng Việt Lê Chí Ngọc
20144756 Trần Bảo Trung Nguyễn Danh Tú
20132770 Tô Tuấn Nghĩa Vương Mai Phương
20141960 Lê Thanh Hoa Nguyễn Huy Trường
20140396 Vũ Văn Bộ Trần Ngọc Thăng
20134648 Lê Anh Vũ Lê Đình Nam
20142691 Nguyễn Văn Long Nguyễn Tuấn Dũng
20130554 Phạm Văn Diến Lê Đình Nam
20122563 Nguyễn Thành Tin Lê Kim Thư
20132125 Trần Văn Khương Lê Quang Hòa
20130130 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phân công Đồ án 3

MSSV Họ và Tên GVHD
20134602 Chu Văn Vinh Lê Xuân Lý
20122635 Tạ Đức Trung Lê Xuân Lý
20132546 Nguyễn Viết Mạnh Tống Đình Quỳ
20143277 Ngô Thị Thanh Nhàn Tống Đình Quỳ
20141305 Nguyễn Thị Hà Tống Đình Quỳ
20134672 Đặng Minh Vương Nguyễn Thị Ngọc Anh
20144426 Vũ Hoài Thư Nguyễn Thị Ngọc Anh
20141165 Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Thị Bạch Kim
20130600 Nguyễn Đăng Duy Đặng Đình Công
20142824 Trần Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Bạch Kim
20140625 Tạ Quốc Cường Nguyễn Thị Bạch Kim
20141366 Nguyễn Công Hải Lê Trọng Vinh
20133719 Hoàng Vũ Thế Lê Hải Hà
20144309 Lê Đình Thọ Ngô Thị Hiền
20140666 Trần Thị Huyền Diệu Ngô Thị Hiền
20134238 Vũ Hải Trường Nguyễn Huy Trường
20130554 Phạm Văn Diễn Nguyễn Danh Tú
20132770 Tô Tuấn Nghĩa Lê Chí Ngọc
20130238 Trần Việt Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20143646 Nguyễn Phú Quân Nguyễn Huy Trường
20132691 Nguyễn Văn Nam Vương Mai Phương
20112525 Lê Đình Yên Lê Hải Hà
20130258 Hồ Trọng Ánh Trần Ngọc Thăng
20140380 Nguyễn Thanh Bình Lê Kim Thư
20143568 Đặng Phong Quang Vũ Thành Nam
20130130 Nguyễn Đức Anh Trần Ngọc Thăng
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc Phạm Huyền Linh
20132197 Đặng Tùng Lâm Lê Đình Nam
20150722 Trương Tiến Dũng Vũ Thành Nam
20141200 Vũ Cao Minh Đức Lê Chí Ngọc
20134290 Nguyễn Duy Tuấn Lê Quang Hòa

Phân công ĐATN

MSSV Họ và Tên GVHD
20132843 Hồ Đức Nhân Phan Xuân Thành
20133438 Trần Minh Tâm Tạ Thị Thanh Mai
20131618 Nguyễn Lê Hoàng Hà Thị Ngọc Yến
20130154 Nguyễn Nhật Anh Tống Đình Quỳ
20130945 Hoàng Văn Đông Nguyễn Thị Ngọc Anh
20131563 Trần Ngọc Hoành Phạm Huyền Linh
20130703 Trần Quốc Dũng Vũ Thành Nam
20133689 Nguyễn Văn Thắng Lê Hải Hà
20133348 Phạm Thanh Sơn Lê Hải Hà
20134651 Lương Anh Vũ Trần Ngọc Thăng
20133599 Trần Văn Thái Lê Đình Nam
20130600 Nguyễn Đăng Duy Bùi Công Cường
20130143 Nguyễn Huy Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20130833 Nguyễn Hoàng Đạt Lê Chí Ngọc
20133400 Phan Văn Tài Trần Ngọc Thăng
20133126 Đặng Đình Quân Lê Quang Hòa
20131757 Lê Quang Huy Ngô Thị Hiền
20131388 Bùi Quý Hiếu Ngô Thị Hiền
20132088 Đoàn Văn Khải Nguyễn Tuấn Dũng
20101104 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Huy Trường
20136989 Nguyễn Quang Phương Lê Chí Ngọc
20112610 Lê Viết Khánh Nguyễn Tuấn Dũng
20111390 Vũ Thành Đạt Nguyễn Danh Tú

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác