Phân công đồ án học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho hệ chính quy và hệ KSTN

SV chịu trách nhiệm liên hệ giao viên hướng dẫn để có kế hoạch làm việc cụ thể. Lịch trinh thực hiện Đồ án sẽ thông báo sau.

Mọi  thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221, namngc@gmail.com)

Đồ án 2 – KSTN K57

STT MSSV Sinh viên Giáo viên hướng dẫn
1 20121176 Bùi Tuấn Anh Hà Bình Minh
2 20121236 Phạm Tuấn Anh Nguyễn Cảnh Nam
3 20121305 Lê Văn Chiến Nguyễn Ngọc Doanh
4 20124917 Vũ Thanh Tùng Nguyễn Quang Thuận
5 20122450 Đoàn Thi Vân Thảo Nguyễn Thị Ngọc Anh
6 20121138 Nguyễn Đức Văn Lê Xuân Lý
7 20121178 Đào Tuấn Anh Lê Quang Hòa
8 20121185 Đoàn Tú Anh Vương Mai Phương
9 20122172 Tạ Quang Ngọc Nguyễn Danh Tú
10 20122665 Đào Mạnh Tuấn Nguyễn Huy Trường
11 20122667 Đinh Huy Tuấn Trần Ngọc Thăng
12 20122679 Lê Văn Tuấn Lê Cường
13 20122403 Phạm Hà Thanh Vũ Thành Nam
14 20122455 Lê Trọng Thảo Lê Hải Hà

Đồ án 1 – ĐHCQ

Học lập trình CSDL và do Thầy Trần Ngọc Thăng dạy. SV liên hệ với Thầy để có kế hoạch học tập

Đồ án 2 – ĐHCQ

STT MSSV Sinh viên Giáo viên hướng dẫn
1 20101231 Vũ Mạnh Cường Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đồ án 3-DHCQ

STT MSSV Sinh viên Giáo viên hướng dẫn
1 20122787 Hoàng Quốc Việt Nguyễn Xuân Thảo
2 20122563 Nguyễn Thành Tin Tống Đình Quỳ
3 20121960 Nguyễn Thế Lâm Hà Bình Minh
4 20112509 Phạm Đình Việt Lê Trọng Vinh
5 20091743 Nguyễn Tiến Mạnh Vương Mai Phương
6 20112407 Bùi Huy Tuấn Nguyễn Tuấn Dũng
7 20101690 Lê Hữu Hưởng Lê Kim Thư
8 20101690 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Huy Trường
9 20122467 Bùi Xuân Thắng Lê Hải Hà
10 20121523 Đoàn Văn Đoàn Vũ Thành Nam
11 20080306 Phạm Ngọc Chuyển Nguyễn Danh Tú
12 20111543 Đinh Khánh Hưng Nguyễn Thị Thanh Huyền
13 20111181 Nguyễn Văn Bính Trần Ngọc Thăng

Đồ án Tốt nghiệp- ĐHCQ

STT MSSV Sinh viên Giáo viên hướng dẫn
1 20111686 Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Xuân Thảo
2 20101931 Đinh Thị Nghĩa Nguyễn Quang Thuận
3 20102499 Phạm Sơn Tùng Nguyễn Xuân Thảo
4 20102566 Nguyễn Quang Vinh Vương Mai Phương
5 20092162 Nguyễn Anh Quyền Nguyễn Danh Tú
6 20101231 Vũ Mạnh Cường Lê Chí Ngọc
7 20102787 Trần Tuấn Vinh Lê Kim Thư
8 20112052 Nguyễn Trọng Quyết Nguyễn Tuấn Dũng
9 20093570 Đào Duy Quang Nguyễn Cảnh Nam
10 20102589 Vũ Ngọc Vương Nguyễn Thị Thanh Huyền
11 20112125 Đặng Văn Tòng Vũ Thành Nam
12 20112460 Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Huy Trường
13 20101070 Chu Quốc Anh Lê Quang Hòa
14 20101266 Cao Tuần Dũng Ngô Thị Hiền
15 20112610 Lê Viết Khánh Lê Hải Hà

Các thông báo khác