Nộp báo cáo thực tập kỹ thuật

Tất cả sinh viên tham gia thực tập kỹ thuật cần gửi báo cáo thực tập (có xác nhận của cơ sở). Hạn nộp báo cáo về văn phòng Viện là trước ngày 28/5/2016.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221, namngc@gmail.com)

Các thông báo khác