Đăng ký nguyện vọng đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017

SV gửi thông tin đăng ký nguyện vọng các loại đồ án trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 về địa chỉ email namngc@gmail.com theo hướng dẫn sau :

  • Tiêu đề email : đăng ký nguyện vọng đồ án
  • Nội dung :
  1. Loại đồ án : 1/2/3/TN
  2. Họ và tên
  3. MSSV
  4. Email và điện thoại liên hệ
  5. Nguyện vọng 1 :................................ Tên GVHD (nếu có)  trừ đồ án 1
  6. Nguyện vọng 2:................................ Tên GVHD (nếu có)  trừ đồ án 1

Hạn cuối cùng gửi đăng ký nguyện vọng là thứ 2 ngày 29/8/2016.

Lưu ý : đây chỉ là đăng ký nguyện vọng. Việc đăng ký học phần cần thực hiện trên SIS.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác