Lịch trình thực hiện các loại Đồ án học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Các bạn SV chú ý thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình dưới đây. Việc thiếu hoặc nộp muộn báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn đồ án sẽ bị trừ điểm theo quy định.

Đồ án 2

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 2 ngày 23/10/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 2 ngày 27/11/2017
  • Đồ án : Thứ 5 ngày 14/12/2017

Đồ án 3

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 6 ngày 20/10/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 6 ngày 17/11/2017
  • Đồ án : Thứ 4 ngày 13/12/2017

Đồ án tốt nghiệp

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 3 ngày 17/10/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 3 ngày 07/11/2017
  • Tiến độ đợt 3 : Thứ 3 ngày 28/11/2017
  • Đồ án  : Thứ 3 ngày 12/12/2017

Các thông báo khác