Kết quả học bổng “Trọng điểm quốc gia về Toán học

Danh sách SV được nhận học bổng “Trọng điểm quốc gia về Toán học” học kỳ 1 năm học 2017-2018

Họ và tên sinh viên         Là SV năm thứ

Lương Tùng Dương                        2

Nguyễn Anh Tú                              3

Nguyễn Đức Trung                        3

Nguyễn Hoàng Linh                     3

Trần Bảo Trung                           4

Đinh Tuấn Cường                       4

Bạch Quốc Khánh                      4

Hoàng Văn Đông                         5

Hồ Đức Nhân                              5

Đặng Đình Quân                           5

SV cần gửi email cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam thông tin sau

  • Số tài khoản cá nhân
  • Ngân hàng và chi nhánh
  • Số điện thoại

Hạn cuối cùng là hết ngày thứ 2, 6/11/2017.

 

 

Các thông báo khác